دانلود دیکشنری تخصصی معماری کشتی

در ترجمه های تخصصی زمین شناسی استفاده از دیکشنری تخصصی رشته معماری کشتی امری ضروری است. شیراز مترجم دیکشنری تخصصی معماری کشتی را برای دانلود قرار داده است.