دانلود دیکشنری زمین شناسی

در ترجمه های تخصصی زمین شناسی استفاده از دیکشنری تخصصی زمین شناسی امری ضروری است. شیراز مترجم دیکشنری تخصصی زمین شناسی را برای دانلود قرار داده است.