دانلود دیکشنری تخصصی اقتصاد

در ترجمه های تخصصی زمین شناسی استفاده از دیکشنری تخصصی رشته اقتصاد امری ضروری است. شیراز مترجم دیکشنری تخصصی اقتصاد را برای دانلود قرار داده است.