دانلود دیکشنری تخصصی مهندسی برق

در ترجمه های تخصصی مهندسی برق استفاده از دیکشنری تخصصی رشته مهندسی برق امری ضروری است. شیراز مترجم دیکشنری تخصصی زمین شناسی را برای دانلود قرار داده است.